top of page

Vedtægter

§1 Foreningens navn er Børnenes Kontor i Aarhus. Foreningens hjemsted er Aarhus kommune.

§2 Foreningens formål er:


1) At yde hjælp til forsørgere med lav indkomst, typisk svarende til kontanthjælp, ressourceforløb eller førtidspension hvis følgende betingelser også er opfyldt:
Forsørgeren skal være bosat i Aarhus kommune og børn skal være bosat hos forsørgeren.
Forsørgeren og/eller dennes børn er ramt af / rammes af sygdom eller handicap.
Ansøgning ved vedhæftet dokumentation af sygdom eller handicap vurderes af bestyrelsen og afgøres ved flertalsafstemning. Der kan søges om støtte til enkeltstående oplevelser eller mindre anskaffelser til særlig gavn for familiens barn/børn.
Det er ikke foreningens opgave at afhjælpe økonomisk trang, der i almindelighed skal afhjælpes af det offentlige.

2) At tilbyde ferieophold for børn fra 8-12 år på Mariendal ferielejr. Der tilstræbes at udvælge børn der ellers ikke har mulighed for at komme på sommerferie grundet forsørgerens økonomi eller ressourcer.

 

3) At yde et mindre økonomisk beløb for kvinder med børn der midlertidigt anbringes på krisecenter.

 

4) At yde støtte i form af et mindre økonomisk beløb eller mindre anskaffelse til et langtidsindlagt barn.

 

5) At uddele julehjælp i form af julemad og gave eller økonomisk tilskud i form af gavekort, efter godkendt ansøgning, til enlige forsørgere med børn bosat i Aarhus Kommune.

 

6) At støtte familier med børn i udsatte situationer, der helt ekstraordinært rammes af særligt vanskelige omstændigheder. Som eksempelvis konsekvenser af pandemier, krige og lignende.

§3 Foreningens midler fremkommer gennem drift af pølsekiosker i Aarhus kommune og anden tilsvarende virksomhed, indbetaling af kontingenter fra medlemmer samt sponsorater fra private og firmaer og legater fra fonde.

Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af foreningens midler i overensstemmelse med formålsbestemmelsen. Ingen skal ved domstole kunne rejse krav om ydelser fra foreningen, idet bestyrelsen alene afgør, hvem der skal komme i betragtning ved uddeling af foreningens midler, såvel efter ansøgning som på eget initiativ.

§4 Foreningen hæfter alene for de forpligtigelser, som foreningen påtager sig eller ifalder. Foreningen hæfter med hele sin formue.

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af og blandt foreningens kontingentbetalende medlemmer.

Hver husstand kan kun have et valgt medlem i foreningens bestyrelse. Herudover vælges 1 suppleant.

Bestyrelsen samt suppleant vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der hvert år foretages valg til bestyrelsen - det ene år af 3 medlemmer og det andet år af 2 medlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen antager en daglig leder der ikke kan være medlem af bestyrelsen.

Aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer er 75 år. Bestyrelsesmedlemmer fratræder på den førstkommende ordinære generalforsamling efter det 75. år.

§6 Bestyrelsen kan opfordre interesserede borgere i Aarhus og omegn til at indtræde, som kontingentbetalende medlemmer af Børnenes Kontor i Aarhus.

§7 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når flertallet af bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 20 medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Stemmeret til generalforsamlingen og ekstra ordinære generalforsamlinger har foreningens kontingent betalende medlemmer. Eventuel samlever eller ægtefælde og børn til daglig leder, har ikke stemmeret.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering i Aarhus Stiftstidende tidligst 14 dage før og senest 8 dage før generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling foretages som minimum følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed

3. Fremlæggelse af årsregnskab til medlemmernes godkendelse
4. Indkomne forslag. Forslag skal til dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
5. Valg til bestyrelse og evt. suppleant.
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

§8 Foreningens midler skal være anbragt i pengeinstitut, obligationer eller fast ejendom. Bestyrelsen fastlægger, hvem der kan disponere over foreningens konti. Alle transaktioner bilagsføres i regnskabet og afstemmes.

§9 Foreningen kan tegnes af: - bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, - bestyrelsens formand i forening med den af bestyrelsen udpegede daglige leder, - 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§10 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§11 For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en årsberetning. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovgivningens direktiver med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold.

 

Årsregnskabet skal på klar og overskuelig måde give en oversigt over foreningen drifts- og formueforhold efter foretagelse af sædvanlige afskrivninger.

 

Årsregnskabet skal være udfærdiget, revideret af revisor og godkendt af bestyrelsen senest den 1. april i det følgende kalenderår.

§12 Foreningens årsregnskab skal revideres enten af en statsautoriseret eller en registreret revisor.

§13 Foreningens vedtægter kan ændres, såfremt 2/3 af samtlige mødte på en generalforsamling træffer beslutning herom.

§14 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige mødte på en generalforsamling, træffer beslutning herom.

Herudover skal 2/3 af samtlige medlemmer være repræsenteret på denne generalforsamling.

Såfremt der på generalforsamlingen ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer, kan foreningens opløsning besluttes på en ny generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage efter. På denne generalforsamling er det tilstrækkeligt, at samtlige mødte stemmer for opløsningen af foreningen. Ved opløsning skal foreningens eventuelle midler anvendes i velgørende øjemed for trængende børn i Aarhus.

Vedtægter vedtaget på Generalforsamlingen den 2. maj 2022:
Peter Locht, Jacob Geertsen, Kramer Madsen, Søren Lauge Nielsen og Torben Søgaard Jensen.

bottom of page